Bild Studio na Here We Come konferenciji

Here We Come - Konferencija o upravljanju talentima i perspektivi mladih na Zapadnom Balkanu, organizovana je 19. juna 2018. godine u Briselu od strane Antall Jozsef centra i Centra za evropske studije - Wilfried Martens, sa ciljem otvaranja dijaloga o savremenim izazovima mladih i budućnosti inovacija i preduzetništva na Zapadnom Balkanu.

bild-studio-design

Povod za organizovanje konferencije je sve veći odliv visokoobrazovanog i mladog kadra iz zemalja Zapadnog Balkana, a kao glavni razlozi za objašnjenje ove pojave prepoznati su problemi u sektoru obrazovanja, zapošljavanja i usavršavanja. Istovremeno, Zapadni Balkan je prepoznat kao region koji ima ogroman potencijal razvoja i inovacija, i kao takav uvršten je u brojne programe podrške od strane Evropske Unije. Na samoj konferenciji priliku da predstave svoj rad i izazove sa kojima se suočavaju, osim predstavnika preduzetnika, dobili su i mladi lideri iz regiona, predstavnici fondova za mlade, kao i članovi Evropske komisije i Evropskog parlamenta.

bild-studio-hosting

Na poziv Privredne komore Srbije i Privredne komore Crne Gore, Bild Studio je dobio priliku da sa predstavnicima preduzetnika iz regiona podijeli iskustvo rada sa mladima i načine za postizanje uspjeha u sklopu radionice “Značaj društveno-odgovornog poslovanja i uspješne priče - uticajni akteri u regionu”. Radionicom je moderirao Zdravko Ilić, predstavnik Privredne komore Srbije u Briselu, a učesnici radionice, pored predstavnice Aleksandre Bošković, izvršne direktorice Bild Studija iz Crne Gore, bili su Tomislav Miletić, predstavnik kompanije Inmold Plast d.o.o. iz Srbije, i Emirs Haznadar, direktor Centra za inovacije i preduzetništvo iz Bosne i Hercegovine.

bild-studio-web-design

Radionica je strukturirana u tri cjeline:

  1. iskustvo rada sa mladima, ključni izazovi i kriterijumi uspjeha;
  2. problem zapošljavanja kadrova i načini za prevazilaženje i
  3. uloga Evropske unije u rješavanju problema mladih i njihovog zapošljavanja.

Ono što je istaknuto kao glavna prednost u radu sa mladim ljudima, od strane svih predstavnika kompanija, je mogućnost kontunuiranog usavršavanja i oblikovanja kadrova prema potrebama kompanije i poslovnih procesa koji se u kompaniji konstantno mijenjaju.

Entuzijazam koji prati rad sa mladima je ključna okosnica brzorastućih kompanija, naročito u domenu ICT-a. Ključni problem u radu sa mladima je nedostatak iskustva i konkretnih praktičnih znanja.

bild-studio-marketing

Pomenuti problem rješava se mentorskim radom i razmjenom znanja između članova tima, kao i kontinuiranim ulaganjem u nadogradnju znanja. Kompanije koje aktivno prate i usmjeravaju kadar, i pritom opredijele sredstva i resurse, nužno ostvaruju bolje rezultate na tržištu, što se pokazalo i u slučaju Bild Studija, koji trenutno zapošljava 50+ ljudi, kao i u slučaju Inmold Plast kompanije, koja zapošljava 200+ ljudi.

Problem obrazovanja kadrova je bio lajt motiv cijele konferencije i od strane svih država regiona ocijenjen je kao glavna prepreka prilikom zapošljavanja mladih. Jaz koji postoji između teorijskog znanja koji mladi stiču tokom fakultetskog i srednjoškolskog obrazovanja - i praktičnih vještina koje zahtijevaju poslodavci, moguće je prevazići tijesnom saradnjom između obrazovanih institucija i privatnog sektora, a sve to uz nemalu pomoć države i EU.

bild-studio-design-podgorica

Jedan od razloga zašto je Bild Studio primjer dobre prakse u Crnoj Gori, pored saradnje sa obrazovnim institucijama, je program praksi koji je naša kompanija pokrenula prije više od tri godine, kao način da prevaziđemo problem nedostatka kadra, a naročito problem nedostatka usko specijalizovanih znanja. Kroz niz praksi, Bild Studio je obučio preko 100 mladih ljudi, zaposlio više od 30% polaznika i olakšao proces zapošljavanja ostalih polaznika.

Važno je bilo istaći da je Bild ove godine imao priliku da na poziv Centra za stručno obrazovanje Crne Gore, učestvuje u procesu reforme nastavnih planova za srednje stručne škole, čiji je glavni cilj bio prilagođavanje sistema srednjoškolskog obrazovanja savremenim trendovima i novim zanimanjima, koja su izuzetno tražena na globalnom tržištu rada.

bild-studio-podgorica

Prisustvo na ovoj konferenciji pružilo nam je priliku da ispitamo ispravnost metoda i načina na koji se mi borimo sa izazovima poslovanja u Crnoj Gori, kao i da se upoznamo sa radom kompanija iz regiona koje se suočavaju sa sličnim problemima - ali koje, kao i naša kompanija, ulaganje u mlade i njihovu (do)edukaciju, shvataju kao ključni parametar uspjeha.

Iako nam je većina istaknutih problema i prepreka bila poznata od ranije, bilo je vrlo korisno da razmijenimo iskustva sa drugim privrednicima i mladim liderima, kako bi obogatili sopstveni poslovni model i primijenili dobre prakse na domaćem tržištu.

bild-studio-hosting-podgorica

Na samom kraju, uticaj i podrška Evropske Unije, ocijenjena je kao nužna u:

  • procesu reformi obrazovanja,
  • potom u domenu finansiranja inovativnih projekata,
  • kao i u transferu neophodnih znanja i vještina u procesu apliciranja, implementacije i održivosti projekata.

podgorica-bild-studio

Glavni problem na koji je ukazano tokom trajanja radionice, jesu komplikovane procedure apliciranja za sredstva koja obezbjeđuje Evropska Unija, kao i nedovoljan broj programa koji su namijenjeni umrežavanju više aktera iz različitih sektora - državnog, nevladinog i privatnog.

Dodatno, sama održivost projekata, koja je jedan od važnih kriterijuma prilikom ocjene projekata u inicijalnoj fazi, dovodi se u pitanje, budući da je kontinuirana podrška neophodna za stabilnost i dugotrajnost inicijativa. Odobravanje dodatnih sredstava za projekte koji su se pokazali kao održivi i uspješni, omogućilo bi racionalnije korišćenje sredstava EU, kao i kontinuiranost u praćenju rezultata rada projekata.

montenegro-design-bild-studio

Zakjučak radionice i konferencije je da za unapređenje poslovnog ambijenta, neophodna je tijesna i kontinuirana saradnja i podrška svih zainteresovanih strana, kako državnih i obrazovnih institucija, sa jedne strane, tako i privatnog i civilnog sektora, sa druge strane. Upravo iz tog razloga je inicijativa Privredne komore Srbije i Privredne komore Crne Gore, kao i uključivanje privrednih subjekata u dijalog ovakve vrste - nužno za dalje sprovođenje reformi na polju smanjivanja biznis barijera i unapređenja rada realnog sektora.

montenegro-hosting-bild-studio

Više detalja o konferenciji možete pronaći na sljedećem linku: http://www.ajtk.hu/program-en/233/_here-we-come_---conference-on-talent-management-and-youth-perspectives-in-the-western-balkans

Autor fotografija: Bruno Maes

Članak u originalu možete pročitati u glasniku Privredne komore.

Ukazali su nam svoje povjerenje
Postani jedan od njih