Bild Studio postaje dio EU priče

Dženita Brčvak
Dženita Brčvak
September 14, 2016

Još od decembra 2010. godine, kada je Crna Gora dobila status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, naša zemlja teži da dostigne evropske standarde u oblasti istraživanja i tehnološkog razvoja, ali i da obezbijedi neophodne uslove za efikasno učešće u programima EU fokusiranim na ove oblasti.

Pristup fondovima u okviru Instrumenta EU za pretpristupnu pomoć (IPA), zajedno sa odlukom EU (2013) da Crnoj Gori odobri decentralizovano upravljanje EU sredstvima, stvorio je niz mogućnosti za crnogorske kompanije da, ne samo učestvuju, već i da budu nosioci različitih EU projekata, a sve sa ciljem približavanja Crne Gore evropskoj porodici država. Međutim, crnogorske kompanije nisu do sada imale previše prilika da budu dio ove priče, za razliku od nevladinog sektora, koji se već nekoliko godina finansira iz različitih programa EU.

Oslanjajući se na prioritete Strategije naučno-istraživačke djelatnosti 2012-2016 da doprinese “povećanju konkurentnosti crnogorske ekonomije olakšanim pristupom rezultatima istraživanja i inovacija i boljem povezivanju nauke, obrazovanja i privrede”, Ministarstvo finansija Crne Gore lansiralo je poseban poziv za projekte, fokusiran na: institucije visokog obrazovanja, istraživačke centre i mala i srednja preduzeća (MSP). Poziv je otvoren u maju 2015. sa ciljem da doprinese: 1) poboljšanju međusobne razmjene znanja između akademije i industrije i 2 ) poboljšanju i razvoju vještina i inovativnih procesa, proizvoda i / ili usluga u preduzećima.

Posle jednogodišnjeg procesa evaluacije, Bild Studio je u julu 2016. godine dobio potvrdu o odobrenju dvije projektne donacije, jedne u ulozi vodeće organizacije, druge u ulozi partnera. 

Naime, Bild Studio je aplicirao sa dvije ideje i to: 

  • Razmjena znanja između obrazovnih i istraživačkih institucija i biznis sektora, zajedno sa Fakultetom za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica.
  • Crnogorski informacioni sistem u oblasti medicinskog turizma, kao partner Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran. 

Specifični cilj prvog projekta “Razmjena znanja između obrazovnih i istraživačkih institucija i biznis sektora” je izrada inovativnog, nastavnog modula za izgradnju kapaciteta ljudskih resursa u oblasti IT-a, dizajna i marketinga kroz zajedničke napore akademskog i privatnog sektora. Ova akcija će rezultirati: a) razvojem inovativnog modela za razvoj kapaciteta studenata i zaposlenih u oblasti IT, matketinga i dizajna i b) obogaćenim uslugama univerzitetskih jedinica kroz uključivanje poslovnog sektora. 

Cilj projekta koji se sprovodi u saradnji sa Univerzitetom Mediteran jeste izrada prvog online crnogorskog informacionog sistema u oblasti medicinskog turizma (MMT IS), koji ima za cilj da stranim turistima pruži tačne i relevantne informacije u pogledu zdravstvene zaštite i usluga koje im stoje na raspolaganju. 

Bild Studio je jedna od prvih ICT kompanija u Crnoj Gori koja započinje realizaciju projekata finansiranih iz EU fondova. Bild je unaprijedio saradnju i uspostavio čvrstu povezanost sa oba partnerska univerziteta – UDG i Mediteran – kako bi se omogućila nesmetana implementacija projekata. Osim toga, ojačali smo i naše unutrašnje kapacitete za upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU. Naš tim je spreman da pruži svoj puni doprinos razmjeni znanja i razvoju tehnoloških inovacija u relevantnim sektorima.

Pored projekata odobrenih u okviru IPA komponente IV, Bildu je nedavno odobren još jedan ugovor o uslugama za realizaciju aktivnosti u sklopu komponente IPA III. Pratite nas i informišite se o najnovijim dešavanjima u ovoj oblasti!

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH