Invitation to tenderers

Dženita Brčvak
Dženita Brčvak
November 1, 2016

Rok za podnošenje ponuda

Rok za podnošenje ponuda je 11. novembar u 12:00 časova. Ponude dostavljene nakon ovog roka biće automatski odbijene.

Način dostavljanje ponuda

Ponuđači su dužni da dostave svoju ponudu, koristeći

  • standardni obrazac za podnošenje ponuda i tehničku ponudu (Dio B tenderske dokumentacije) i
  • obrazac za finansijsku ponudu (Dio C tenderske dokumentacije). Finansijska ponuda mora biti podnijeta u zasebnoj koverti.

Tender se dostavlja u 1 originalu. U slučaju podnošenja ponude putem  e-mail-a, ponuđač mora dostaviti skeniran i potpisan original ponude. Ponude koju ne budu dostavljenje na utvrđenom obrascu neće biti razmatrane.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na adresu naručioca Bild Studio, Ul. Vlaha Bukovca 48, 81000 Podgorica
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom Bild Studio, Ul. Vlaha Bukovca 48, 81000 Podgorica, 81000 Podgorica
  • elektronskom poštom na e-mail adresu: [email protected]

Koverat treba da sadrži sljedeće podatke:

  • Naziv i adresu ponuđača
  • Naziv tendera: Equipping Bild Studio with the Office Furniture
  • Referentni broj: 01-351, for project “Knowledge transfer among education, research and industry entities”, Contract No. CFCU/MNE/005”
  • Riječi: ‘’Not to be opened before the tender opening session’’ and “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja ponuda”

E-mail mora da sadrži referentni broj i naziv tenderske procedure. Obrasci za dostavljanje tehničke ponude (Part A) i prateća dokumentacija dostavljaju se kao prilog mejlu. Finansijska ponuda (Part C) šalje se kao zaseban prilog. Naručilac je dužan da potvrdi prijem mejla i informiše ponuđača o prispijeću ponude.  

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH