Sa IPA-om do infrastrukturnih projekata

Dženita Brčvak
Dženita Brčvak
September 26, 2016

U avgustu 2016. potpisali smo ugovor sa Direkcijom javnih radova, sa ciljem efikasnog upravljanja i sprovođenja OPRD i adekvatne primjene Komunikacionog akcionog plana, koji će promovisati aktivnosti i dostignuća IPA komponente III.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) je jedinstveni instrument Evropske unije zamišljen kao sveobuhvatna podrška procesu evropske integracije, kako u oblasti finansijske podrške, tako i u oblasti tehničke i ekspertske podrške reformama, koje se sprovode u zemlji. Osnovni cilj IPA-e je da pomogne zemljama kandidatima da izgrade institucionalne kapacitete, efikasno usvoje i implementiraju EU acquis (pravnu tekovinu Evropske unije), kao i da pripremi zemlje kandidate za upravljanje strukturnim i kohezionim fondovima, koji će im postati dostupni nakon pristupanja.

IPA 2007-2013 (“IPA I”) se sastoji od pet različitih komponenti. Sticanjem statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji 2010. godine, Crna Gora je dobila pristup programu “Regionalni razvoj” u sklopu IPA komponente III. Opšti cilj ovog programa je poboljšanje životnog standarda i stanja životne sredine u Crnoj Gori u skladu sa nacionalnim politikama i strategijama, kao i sa politikom i standardima EU.

Uz podršku eksperata iz EU, crnogorske institucije strukturirale su Operativni program za regionalni razvoj za period 2012-2013 (OPRD 2012-2013). Program obuhvata 5 projekata iz oblasti saobraćaja (željeznički saobraćaj) i zaštite životne sredine (upravljanje vodom i otpadnim vodama).

U aprilu 2016, Direkcija javnih radova pokrenula je tendersku proceduru za projekat “Implementacija Komunikacionog akcionog plana i organizacija rada sektorskog monitoring odbora”.

Bild Studio je aplicirao na partiju 1 (Lot 1) tendera koji se odnosi na Komunikacioni akcioni plan, pobijedio na tenderu i potpisao ugovor sa Direkcijom javnih radova u avgustu 2016. Cilj ovog ugovora o uslugama je efikasno upravljanje i sprovođenje OPRD i adekvatna primjena Komunikacionog akcionog plana (KAP). Cilj je informisati širu javnost i posebne ciljne grupe u Crnoj Gori o EU, njenim politikama i programu za regionalni razvoj kroz implementaciju KAP-a, koji će promovisati aktivnosti i dostignuća IPA komponente III.

Opseg našeg rada u ovom projektu  prilično je raznovrstan, zbog čega je bilo veoma važno uspostaviti odgovarajuću infrastrukturu kako bi se osiguralo ispunjenje svih projektnih zadataka. Počećemo sa terenskim istraživanjem o nivou informisanosti građana Crne Gore o EU i relevantnim projektima u sklopu IPA III komponente, zatim ćemo sprovoditi niz aktivnosti u domenu vizuelnog identiteta (dizajnirati logotip, promotivni materijal, bilborde, plakete, itd). Razvićemo unikatni veb sajt i sprovoditi brojne marketinške i PR aktivnosti, od osmišljavanja slogana i pratećih poruka do organizacije medijskih posjeta, konferencija za štampu i pružanja tehničke podrške u izradi publikacija.

Članovi Operativne strukture i projektni tim Bild Studija demonstirali su snažnu volju da zajednički doprinesu ostvarenju ciljeva i aktivnosti predviđenih ovim projektom.

Bild Studio je ponosan što je dio ove velike priče.

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH