Poziv za javno nadmetanje II

Dženita Brčvak
Dženita Brčvak
November 8, 2016

Bild Studio i Univerzitet Donja Gorica objavljuju poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke. Predmet tendera je pružanje usluga usluga Hogan testiranja za potrebe realizacije projekta “Razmjena znanja između obrazovnih i istraživačkih institucija i biznis sektora, br. ugovora: CFCU/MNE/005. Projekat podržava Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija Crne Gore.

Rok za podnošenje ponuda

Rok za podnošenje ponuda je 18. novembar u 12:00 časova. Ponude dostavljene nakon ovog roka biće automatski odbijene.

Način dostavljanje ponuda

Ponuđači su dužni da dostave svoju ponudu, koristeći

  • standardni obrazac za podnošenje ponuda i tehničku ponudu (Dio B tenderske dokumentacije) i
  • obrazac za finansijsku ponudu (Dio C tenderske dokumentacije). Finansijska ponuda mora biti podnijeta u zasebnoj koverti.

Tender se dostavlja u 1 originalu. U slučaju podnošenja ponude putem  e-mail-a, ponuđač mora dostaviti skeniran i potpisan original ponude. Ponude koju ne budu dostavljenje na utvrđenom obrascu neće biti razmatrane.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na adresu naručioca Bild Studio, Ul. Vlaha Bukovca 48, 81000 Podgorica
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom Bild Studio, Ul. Vlaha Bukovca 48, 81000 Podgorica, 81000 Podgorica
  • elektronskom poštom na e-mail adresu: [email protected]

Koverat treba da sadrži sljedeće podatke:

  • Naziv i adresu ponuđača
  • Naziv tendera: Conducting Hogan Tests for Internship Candidates
  • Referentni broj: 01-387, for project “Knowledge transfer among education, research and industry entities”, Contract No. CFCU/MNE/005”
  • Riječi: ‘’Not to be opened before the tender opening session’’ and “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja ponuda”

E-mail mora da sadrži referentni broj i naziv tenderske procedure. Obrasci za dostavljanje tehničke ponude (Part A) i prateća dokumentacija dostavljaju se kao prilog mejlu. Finansijska ponuda (Part C) šalje se kao zaseban prilog. Naručilac je dužan da potvrdi prijem mejla i informiše ponuđača o prispijeću ponude.  

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH